Εγκύκλιος Μεταθέσεων Α/θμιας Εκπ/σης 2018-19 (Παράταση) - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Α/θμιας Εκπ/σης 2018-19 (Παράταση)
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.
Σχετ.: Οι υπ’ αρ. πρωτ. 186387/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) και 186398/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ:
7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

-----------------------

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Α/θμιας Εκπ/σης 2018-19

Ορθή επανάληψη: Εγκύκλιος Μεταθέσεων Α/θμιας Εκπ/σης 2018-19 (Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης (ήτοι 22/11/2018), αντί της προγενέστερης λαθεμένης αναφοράς στην επομένη ημέρα.)