Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων NEPT - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων NEPT


Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/56/25573/24-07-2018 (Α.Δ.Α.:ΩΓΝΙ465ΧΘΨ-ΑΝΜ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme-NEΡT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το a΄εξάμηνο 2019» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας.

        Παρακαλείσθε, επίσης, να ενημερώσετε σχετικά τους φορείς εποπτείας σας, εφόσον υπάρχουν, και να φροντίσετε για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο κοινοποιηθέν έγγραφο, εντός της ορισμένης προθεσμίας.

          Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στις Δ/νσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οργανικά, προκειμένου να διαβιβασθούν όπως ορίζεται στο κοινοποιηθέν έγγραφο.

         Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ