Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)


Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένo αρχείο τα με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/358/23706/25-07-2018 (ΑΔΑ:Ω62Γ465ΧΘΨ-31Φ και με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/357/22014/24-07-2018 (ΑΔΑ:64ΞΕ465ΧΘΨ-ΨΚΒ) έγγραφα του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης  σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)» για ενημέρωση των υπαλλήλων σας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε  φορείς αρμοδιότητάς σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.


ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ