Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA

23-8-2018: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

21-8-2018: Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) –Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων


1-8-2018: Σε συνέχεια του αριθμ. 104272/Γ1/25-06-2018 εγγράφου μας με το οποίο σας κοινοποιήσαμε το  με αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/EΠ/Φ.4/337/19950/20-06-2018 (ΑΔΑ:7ΑΛΝ465ΧΘΨ-Ψ2Χ), σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/EΠ/Φ.4/359/23708/25-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΧ2Ω465ΧΘΨ-5ΝΟ), ΔΙΠΑΑΔ/EΠ/Φ.4/361/24563/31-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΒΟΜ465ΧΘΨ-ΛΛΙ) και ΔΙΠΑΑΔ/EΠ/Φ.4/362/26007/31-07-2018 (ΑΔΑ:7ΘΙ6465ΧΘΨ-4ΓΦ) έγγραφα του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορούν την Προκήρυξη διαφόρων θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, για ενημέρωση των υπαλλήλων σας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε  φορείς αρμοδιότητάς σας.

               Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον  φορέα έκδοσής του.


ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ