Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/125/26223/25-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΙΨΤ465ΧΘΨ-Β0Ι) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας.
        Παρακαλείσθε, επίσης, να ενημερώσετε σχετικά τους φορείς εποπτείας σας, εφόσον υπάρχουν, και να φροντίσετε για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο κοινοποιηθέν έγγραφο, εντός της ορισμένης προθεσμίας.

         Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός της ορισμένης από την ανακοίνωση προθεσμίας τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be μέχρι την αναγραφόμενη στην Προκήρυξη ημερομηνία. Επιπλέον, η παραπάνω υποβολή θα πρέπει να συνοδεύεται και με την εμπρόθεσμη διαβίβαση εγγράφου του Φορέα στον οποίο υπάγεται οργανικά ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η Υπηρεσία του έχει λάβει γνώση της αίτησης και συμφωνεί με την προώθησή της.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον  φορέα έκδοσής του.


ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ