Αγωνόδικος Επιτροπή Κλασικού Αθλητισμού Δημοτικών Ν. Σάμου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Αγωνόδικος Επιτροπή Κλασικού Αθλητισμού Δημοτικών Ν. Σάμου


ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αγωνόδικος Επιτροπής Κλασικού Αθλητισμού Δημοτικών Σχολείων Νήσου Σάμου .»


Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.     Ν. Σάμου έχοντας υπόψη :

1.       Την με Αρ. πρωτ. 190677/Δ5/ 10.11.2016 / ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αρ. πρωτ. 9712/Δ5/19-01-2018/Φ.Ε.Κ. 80/τ. Β΄/2018»
2.       Την ΚΥΑ υπ. Αριθ. 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016 Απόφαση περί «Δαπανών Σχολικών Αγώνων»(ΦΕΚ 516/τ.Β΄/01-03-2016 όπως τροποποιήθηκε με την 2/56070/ΔΕΠ/05-08-20169φεκ2582/τΒ΄/22-08-2016).
3.       Την Αρ. Πρωτ. 207153/Υ1/2017 Υ.Α. - ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017 με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»
4.       Την Αρ. πρωτ. 12669/Δ5/25-01-2018 Υ.Α. με θέμα «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχ. έτους 2017-2018
5.       Την με  Αρ. Πρωτ. 203913 /Δ5/23/11/2017 έγγραφο της Δ.Φ.Α με θέμα «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018 »
6.       Το με Αρ. Πρωτ. 13996/Δ5/26-01-2018 έγγραφο της Δ.Φ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ.&ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2017-2018»
7.       Την με Αριθ. Πρωτ. : 6670 / 07-11-2017 απόφαση  της Περ/κης  Δ/νσης   Εκπ/σης «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου για το σχολικό έτος 2017-2018 »
8.       Την 1η πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. θέμα « Έναρξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών        Αθλημάτων Ελλάδας και Κύπρου καθώς και «Αγώνων Αθλοπαιδείας»  Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2017-2018» με ημερομηνία  04/12/2017.
9.       Την 2η πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. θέμα « Έναρξη Α΄ Φάσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων και κλασικού αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου της Δ.Δ.Ε. Σάμου καθώς και «Αγώνων Αθλοπαιδείας» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2017-2018». με ημερομηνία  7/2/2018.
10.   Την με Αριθ. Πρωτ. : 353.1/232966/Ε3/27-02-2018 απόφαση υπουργού με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:6Σ714653ΠΣ-ΕΨΟ).
11.   Την Προκήρυξη με ΑΔΑ: 6Η4Φ4653ΠΣ-ΝΠΟ.
12.   Τις δηλώσεις συμμετοχής  των σχολείων
13.   Την ανάληψη με ΑΔΑ:7ΧΩ14653ΠΣ-ΙΜ5.


Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την  προκήρυξη με αρ. πρωτ. Φ24/3270/18-5-2018
στους αγώνες Κλασικού Αθλητισμού Δημοτικών Νήσου Σάμου που θα διεξαχθούν την  Παρασκευή  08/06/2018 στο Καρλόβασι  Σάμου, η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.  Σάμου ορίζει ως Αγωνόδικη επιτροπή τους κάτωθι εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής:

1. Καραδημητρίου Διαμαντής  (Αλυτάρχης)
2. Χατζηνικολάου Ιωάννης  (Γυμνασίαρχος και Χρονομέτρης δρόμων)
3. Πετυχάκης Ευάγγελος (Έφορος και χρονομέτρης δρόμων)
4. Καράς Ευάγγελος  (Αφέτης δρόμων)
5. Αρχοντούλης Ιωάννης(Χρονομέτρης δρόμων)
6. Τάρταρης Αντώνιος (Έφορος και Κριτής μήκους)
7. Τσαβίδας Κωνσταντίνος (Κριτής μήκους)
8. Παρπόρης Πέτρος (Έφορος και Κριτής ρίψεων)
9. Φαράτσης Ιωσήφ (Κριτής ρίψεων)
10. Χιώτης Δημήτριος (Κριτής ρίψεων)
11. Τσεπέλη Νίκη Γραμματεία.


                    Ο αναπληρωτής Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Σάμου


                                                                                                                                          Τζανής Ιωάννης