Οδηγίες τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Οδηγίες τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91


Μετά την έκδοση της με αριθ.Φ.28/81399/Δ1/30-5-2018 (ΦΕΚ 1921Β) υπουργικής απόφασης με την οποία έγινε η κατανομή των οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ-05, ΠΕ-07, ΠΕ-08, ΠΕ-86 και ΠΕ-91 τις οποίες θα καλύψουν εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δυνάμει της παραγ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, και προκειμένου να προχωρήσετε στην τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες, παρακαλείσθε όπως παραλαμβάνετε εγγράφως τις αιτήσεις τους για τοποθέτηση τις οποίες στη συνέχεια θα καταχωρείτε, με ευθύνη σας, ηλεκτρονικά.
Επισημαίνεται ότι , από τις Διευθύνσεις που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία των τοποθετήσεων, θα παραλαμβάνονται αιτήσεις μόνο για τις προαναφερόμενες ειδικότητες τις οποίες αφορά και η με αριθμό Φ.28/81399/Δ1/30-5-2018 (ΦΕΚ 1921Β) Υ.Α.

ΕΞΕ - ΚΠ - 91986 - 2018 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΚΛ.ΠΕ-05-ΠΕ-07-ΠΕ-08-ΠΕ 86 ΚΑΙ ΠΕ-91.pdf