Διευκρινήσεις για εγγραφές μαθητών - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Διευκρινήσεις για εγγραφές μαθητών

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΥΤΩΝ»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τις εγγραφές μαθητών /νηπίων που αφορούν στο πρόσωπο του κηδεμόνα σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4α. του ΠΔ79/2018
«Για την εγγραφή των νηπίων και των δύο (2) ηλικιών που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) Από την 1η έως τις 20 Μαΐου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο νηπιαγωγείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, ….»

2 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4α. του ΠΔ79/2018
Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: α) από την 1η έως τις 20 Μαΐου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όριατης σχολικής περιφέρειας»

3.    Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/2018: «Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών 1) Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλεια του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 2) Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και το οποίο κατοικεί στην έδρα του σχολείου. 3) Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο κηδεμόνας, εννοείται και ο/η κατά την προηγούμενη παράγραφο ορισμένος/η αντιπρόσωπος του. 4) … 5) Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του/ της ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον κηδεμόνα.»


Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

                                   
Αλεξάνδρα Εμμανουηλίδου