Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας ΣΜΕΑΕ - Αξιολόγηση Μαθητών - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας ΣΜΕΑΕ - Αξιολόγηση ΜαθητώνΘΕΜΑ:”Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας ΣΜΕΑΕ-Εκπ/κή Αξιολόγηση Μαθητών/Μαθητριών Σχολικού Έτους 2017-2018/
ΣΧΕΤ: 1) Ν. 3699/2008, ΥΠΕΠΘ
            2) Π.Δ. 201/98, άρθρα 13 -
            3) Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, άρθρο 36, παρ. 26

            Με τη λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους και σκοπό τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τον καλύτερο προγραμματισμό  επιστημονικής και παιδαγωγικής κατά την επόμενη σχολική χρονιά, για την πρόοδο όλων των μαθητών/μαθητριών
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
οι Δντές/Δντριες των ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων να υποβάλουν ετήσια έκθεση λειτουργίας της σχολικής τους μονάδας και οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης, των Τμημάτων Ένταξης και της Κατ' Οίκον Διδασκαλίας όλων των βαθμίδων, με συνευθύνη των Δντών/Δντριών τους και της Σχολικής τους Μονάδας, να καταχωρήσουν/τοποθετήσουν στον ατομικό/προσωπικό φάκελο κάθε μαθητή/μαθήτριας εκπαιδευτική αξιολόγησή τους/της για το διδακτικό έτος 2017-2018.
Η ετήσια έκθεση λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, θα αποσταλεί ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο kontripol@yahoo.gr, έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.
Οι εκπαιδευτικές αξιολογήσεις των μαθητών-μαθητριών με υποστήριξη από Εκπ/κό Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (Παράλληλη Στήριξη, Τμήμα Ένταξης) και της Κατ' Οίκον Διδασκαλίας θα τοποθετηθούν ΜΟΝΟ (χωρίς να αποσταλούν στον Σχολικό Σύμβουλο) στον ατομικό/προσωπικό φάκελο καθενός/καθεμιάς, με συνευθύνη των Δντών/Δντριών και της Σχολικής Μονάδας, έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.
Δείγματα ετήσιων εκθέσων λειτουργίας ΣΜΕΑΕ και εκπαιδευτικών αξιολογήσεων, έχουν αποσταλλεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και ευρίσκονται στα αρχεία των σχολικών σας μονάδων (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Σχολείων Γενικής Αγωγής).

Ο Σχολικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε Κρήτης & Βορείου Αιγαίου

       Δρ. Τριπολιτάκης Μ.Κωνσταντίνος