Ενημέρωση για συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Ενημέρωση για συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού

Ενημέρωση για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας (Ε.Π.Σ.Μ.) και οδηγίες παραλαβής εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης 5001645 

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 1773/03-04-2018 εγγράφου του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Βορείου Αιγαίου με θέμα «Επιτροπές παραλαβής εξοπλισμού (Ε.Π.Σ.Μ.)  που αφορούν στην Πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» με κωδ. ΟΠΣ 5001645 και της υπ’ αρ. πρωτ. 2330 / 17-5-2018 (ΑΔΑ: 99ΑΟ4653ΠΣ-Ν4Α) σχετικής Απόφασης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σας ενημερώνουμε για την σύσταση – συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής της σχολικής σας μονάδας (Ε.Π.Σ.Μ.) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της ανωτέρω Πράξης.

→  Αρμοδιότητα των Ε.Π.Σ.Μ. είναι η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών σε κάθε σχολική μονάδα, υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή πιστοποιεί:
1.       Την ποσοτική παραλαβή, καταμετρώντας τα προς παράδοση είδη και ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων του πρωτοκόλλου   οριστικής παραλαβής και των σχετικών δελτίων αποστολής
2.       Την ποιοτική παραλαβή, ελέγχοντας πως ο εξοπλισμός έχει στο σύνολό του αποσφραγισθεί και εγκατασταθεί σε χώρους εκπαίδευσης καθώς και ότι λειτουργεί κανονικά

→   Επισημαίνεται ότι:
α) σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, τα καθήκοντά του αναλαμβάνει να ασκήσει  μόνο ο αναπληρωματικός πρόεδρος
β) σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους της ανωτέρω Επιτροπής, τα καθήκοντά του αναλαμβάνει να ασκήσει    οποιοδήποτε από τα αναπληρωματικά μέλη.

→    Επίσης σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες παραλαβής του εξοπλισμού, τις οποίες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τόσο ο Διευθυντής της    σχολικής μονάδας, όσο και τα μέλη της επιτροπής παραλαβής.

Παρασκευή Δουβή
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Παιδείας
Μονάδα Β2
Γραφείο 1045
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
Τηλ.: +30 210 344 2896
Φαξ: +30 210 344 2152
Ε-mail : paraskevi.douvi@minedu.gov.gr
http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/

2330-17-5-2018-ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤ. ΕΠΙΤΡ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΕΠΣΜ-ΑΔΑ-99ΑΟ4653ΠΣ-Ν4Α.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ_προσχολικής.pdf