Χρονοπρογραμματισμός αξιολόγησης για το έτος 2017 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Χρονοπρογραμματισμός αξιολόγησης για το έτος 2017

Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017
Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. 66086/Γ1/26-04-2018 και 76565/Γ1/11-05-2018  εγγράφων της Υπηρεσίας μας με τα οποία σας κοινοποιήσαμε τα με αριθμ.πρωτ. ΔAΠΔΕΠ/Φ.2/31/οικ.14951/24-04-2018 (ΑΔΑ:6ΨΩΛ465ΧΘΨ-3Ο1) και ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/οικ.17115/10-05-2018 (ΑΔΑ: Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ) έγγραφα της  Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέματα: «Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού» και «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού», αντίστοιχα, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/24-05-2018 (ΑΔΑ:6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ) έγγραφο του ιδίου Υπουργείου με θέμα «Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017»  προς ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας, καθώς και των φορέων τους οποίους εποπτεύετε, προκειμένου – και εντός των αναφερόμενων προθεσμιών -  να υλοποιηθούν οι οριζόμενες στην εγκύκλιο ενέργειες.

ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ