Προκήρυξη Κλασικού Αθλητισμού Νομού Σάμου 2017-18 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Προκήρυξη Κλασικού Αθλητισμού Νομού Σάμου 2017-18


ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη  αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Δημοτικών  Ν. Σάμου ».

Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.     Ν. Σάμου έχοντας υπόψη :

1.    Την με Αρ. πρωτ. 190677/Δ5/ 10.11.2016 / ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αρ. πρωτ. 9712/Δ5/19-01-2018/Φ.Ε.Κ. 80/τ. Β΄/2018 .»
2.    Την ΚΥΑ υπ. Αριθ. 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016 Απόφαση περί «Δαπανών Σχολικών Αγώνων » (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/01-03-2016 όπως τροποποιήθηκε με την 2/56070/ΔΕΠ/05-08-20169 Φ.Ε.Κ. 2582/τ. Β΄/22-08-2016).
3.    Την Αρ. Πρωτ. 207153/Υ1/2017 Υ.Α. - ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017 με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων .»
4.    Την Αρ. Πρωτ. 12669/Δ5/25-01-2018 Υ.Α. με θέμα «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχ. έτους 2017-18 .
5.    Την με  Αρ. Πρωτ. 203913 /Δ5/23/11/2017 έγγραφο της Δ.Φ.Α με θέμα «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018 .»
6.    Το με Αρ. Πρωτ. 13996/Δ5/26-01-2018 έγγραφο της Δ.Φ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ.&ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2017-2018 .»
7.    Την με Αριθ. Πρωτ. : 6670 / 07-11-2017 απόφαση  της Περ/κης  Δ/νσης   Εκπ/σης «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου για το σχολικό έτος 2017-2018.»
8.    Την 1η πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. θέμα « Έναρξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικών        Αθλημάτων Ελλάδας και Κύπρου καθώς και «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ»  Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2017-2018» με ημερομηνία  04/12/2017.
9.    Την 1η πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. θέμα  « Έναρξη Α΄ Φάσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων και κλασικού αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου » της Δ.Δ.Ε. Σάμου καθώς και «Αγώνων Αθλοπαιδιάς» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2017-2018 με ημερομηνία  28/11/2018.
10. Τις δηλώσεις συμμετοχής  των σχολείων .


ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη  αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Δημοτικών  Ν. Σάμου ».


Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.     Ν. Σάμου έχοντας υπόψη :
11. Την με Αρ. πρωτ. 190677/Δ5/ 10.11.2016 / ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αρ. πρωτ. 9712/Δ5/19-01-2018/Φ.Ε.Κ. 80/τ. Β΄/2018 .»
12. Την ΚΥΑ υπ. Αριθ. 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016 Απόφαση περί «Δαπανών Σχολικών Αγώνων » (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/01-03-2016 όπως τροποποιήθηκε με την 2/56070/ΔΕΠ/05-08-20169 Φ.Ε.Κ. 2582/τ. Β΄/22-08-2016).
13. Την Αρ. Πρωτ. 207153/Υ1/2017 Υ.Α. - ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017 με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων .»
14. Την Αρ. Πρωτ. 12669/Δ5/25-01-2018 Υ.Α. με θέμα «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχ. έτους 2017-18 .
15. Την με  Αρ. Πρωτ. 203913 /Δ5/23/11/2017 έγγραφο της Δ.Φ.Α με θέμα «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018 .»
16. Το με Αρ. Πρωτ. 13996/Δ5/26-01-2018 έγγραφο της Δ.Φ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ.&ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2017-2018 .»
17. Την με Αριθ. Πρωτ. : 6670 / 07-11-2017 απόφαση  της Περ/κης  Δ/νσης   Εκπ/σης «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου για το σχολικό έτος 2017-2018.»
18. Την 1η πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. θέμα « Έναρξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικών        Αθλημάτων Ελλάδας και Κύπρου καθώς και «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ»  Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2017-2018» με ημερομηνία  04/12/2017.
19. Την 2η πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. θέμα  « Έναρξη Α΄ Φάσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων και κλασικού αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου » της Δ.Δ.Ε. Σάμου καθώς και «Αγώνων Αθλοπαιδιάς» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2017-2018 με ημερομηνία  7/2/2018.
20.  Τις δηλώσεις συμμετοχής  των σχολείων .
21. Την ανάληψη με ΑΔΑ: ΨΡ034653ΠΣ-ΣΓΖ .

Π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι
Αγώνες στο άθλημα του κλασικού αθλητισμού Δημοτικών Νήσου Σάμου 2017 - 2018
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Στάδιο  Καρλοβάσου την Παρασκευή 08  Ιουνίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Παρασκευή 08  Ιουνίου 2018
·         ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  Στάδιο Καρλοβάσου
·         ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 9.30 π.μ. 
·         ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ :  9.00 π.μ

1.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Έχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου,  (2 μαθητές και 2 μαθήτριες ανά αγώνισμα ) στα αγωνίσματα που σας αναφέρουμε.
2.      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Για την συμμετοχή μαθητών ή μαθητριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :
Ø   Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα .
Ø   Έγκυρο Α.Δ.Υ.Μ. με συμπληρωμένο το πεδίο  «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ »
Κατάσταση συμμετοχής στο συνημμένο που σας αποστέλλω. Να σταλεί μέχρι τις Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018  στην Ο.Φ.Α. Σάμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση grfa@dide.sam.sch.gr ή στο Fax: 2273081356 υπόψη Κου Καραδημητρίου ή Κας Κουλουριώτου . Οι πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά στη γραμματεία την ημέρα των αγώνων.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ(09-03-2018) ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ .
      Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν υποχρεωτικά στη γραμματεία πριν την έναρξη των αγώνων στον Κ.Φ.Α και Αντιπρόεδρο της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. , Καραδημητρίου Διαμαντή .
4.  ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Οι συνοδοί καθηγητές  είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
1.    Δρόμος 60  μ. (αγόρια)
2.    Δρόμος 60  μ. (κορίτσια)
3.    300  μ. (αγόρια)
4.    300  μ. (κορίτσια)
5.    Δρόμος 1000μ. (αγόρια)
6.    Δρόμος 600μ. (κορίτσια)
7.    Άλμα σε μήκος(αγόρια)
8.    Άλμα σε μήκος(κορίτσια)
9.    Ρίψη ελαστικής σφαίρας (μπαλάκι 200 γρ.) (αγόρια)
10. Ρίψη ελαστικής σφαίρας (μπαλάκι 200 γρ.)  (κορίτσια)
          Ο υπεύθυνος Ο.Φ.Α. Σάμου                                                      Ο Πρόεδρος Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
                                                                                                                                &                                                                                                                                          Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Σάμου
     Καραδημητρίου Διαμαντής                                                                 Ταμπαχανιώτης Δημήτριος
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ