Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων-Συμμετοχή στο Εργαστήρι Δημοκρατίας - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων-Συμμετοχή στο Εργαστήρι Δημοκρατίας

Ύστερα από ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τις μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων και στο Εργαστήρι Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 7, του άρθρου 16, του νέου Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α’/1-8-2017), σας γνωρίζουμε ότι α) η έγκριση μετακίνησης, όταν αυτή περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις, δίδεται πλέον από τον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης και β) η έγκριση μετακίνησης χωρίς διανυκτερεύσεις εξακολουθεί να δίδεται από το Δ/ντη της οικείας Δ/νσης Π.Ε.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017 Υ.Α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ