Προκηρύξεις Γενικής Δ/νσης του Υπουργείου Παιδείας - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Προκηρύξεις Γενικής Δ/νσης του Υπουργείου Παιδείας

Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Παρακάτω θα βρείτε:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.35282007), όπως ισχύει.

Μερική ανάκληση και Επαναπροκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 182018 (ΦΕΚ 31Α΄) της υπ΄αρ. πρωτ. 9746Γ119.01.2018 (ΑΔΑ ΨΖΗΨ4653ΠΣ-25Υ) Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας.