Διευκρίνιση ως προς την ανάληψη υπηρεσίας - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Διευκρίνιση ως προς την ανάληψη υπηρεσίαςΘΕΜΑ : «Διευκρίνιση ως προς την ανάληψη υπηρεσίας»
ΣΧΕΤ. : 1) η με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ) Υ.Α.
 2) η με αριθμ. 49066/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΨΜΨΗ4653ΠΣ-ΟΘ9) Υ.Α.
 3) η με αριθμ. 49068/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΓΨ4653ΠΣ-ΝΩΤ) Υ.Α.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Π.Δ.
50/1996 ( Α΄ 45 ), οι μετατιθέμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία στις νέες θέσεις, με τη λήξη
του διδακτικού έτους
.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΑΒΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄