Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για απόδοση μουσικής ειδίκευσης - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για απόδοση μουσικής ειδίκευσης

 Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης, καλούνται, με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου,  να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις οικείες Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κατά τις περιόδους:

α) 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους ή

β) 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ κατά τις προαναφερθείσες περιόδους.

Οι Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αφού συγκεντρώσουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, θα συμπληρώσουν το συνημμένο Υπόδειγμα και στη συνέχεια, αφού εκδώσουν τις βεβαιώσεις γνησιότητας των τίτλων σπουδών, θα πρέπει , σύμφωνα με την απόφαση, αποστείλουν συγκεντρωτικά έως και επτά (7) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης-Τμήμα Α ́ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε έντυπη μορφή:

τις βεβαιώσεις γνησιότητας των τίτλων σπουδών
τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών και
το Υπόδειγμα (Εδώ το Υπόδειγμα)
Επισημαίνεται ότι μετά την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΥΠΠΕΘ δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης με ΝΕΑ αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών σε επόμενη περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Συνημμένα η απόφαση του Υπουργού Παιδείας 🗎