Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με τις νέες ειδικότητες Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με τις νέες ειδικότητες Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης

Με έγγραφό της η Γενική Διευθύντρια Προσωπικού κάνει γνωστό ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε ο Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ.38 τ.Α΄/2-3-2018) με θέμα: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου ομαδοποιούνται από 2-3-2018 οι υφιστάμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δημιουργούνται νέοι κλάδοι και ειδικότητες, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου. 

Ειδικότερα με την παρ.4 του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου ο κλάδος ΠΕ12-10 Ραδιοηλεκτρολόγων καταργείται. 

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου, δηλαδή μέχρι τις 2-4-2018, με την οποία θα επιλέξουν να ενταχθούν είτε στον κλάδο ΠΕ04-01 Φυσικών, είτε στον κλάδο ΠΕ84- Ηλεκτρονικών. 

Οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ04-01 Φυσικών ή του κλάδου ΠΕ84-Ηλεκτρονικών που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν. 

Η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλει μόνο ηλεκτρονικά συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς μέχρι 3-4-2018 στο EMail: protocol@minedu.gov.gr υπόψη του Τμήματος Β΄ της Δ/νσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού, προκειμένου η Υπηρεσία μας να εκδώσει τη σχετική απόφαση ένταξης στον κλάδο και ειδικότητα επιλογής των εκπαιδευτικών της ειδικότητας ΠΕ12-10.

Για τους εκπαιδευτικούς όλων των λοιπών κλάδων και ειδικοτήτων ο/η οικείος/α Διευθυντής/ρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη σχετικά με την υπαγωγή τους στους κλάδους και ειδικότητες της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ.38 τ.Α΄/2-3-2018). Η πράξη αυτή δε χρειάζεται να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας. Η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων θα γίνει κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ