Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης – Υποβολή ενστάσεων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης – Υποβολή ενστάσεων

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ.: 190077/Ε1/06-11-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 1017-18»

2. Το αριθ.: 208089/Ε1/28-11-2017 έγγραφο των Δ/νσεων Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Γ΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αναπροσαρμογή ημερομηνιών “παραλαβής” των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης, ανακοίνωσης πινάκων μοδιοδότησης και ενστάσεων»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου ανακοινώνει τους πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών, από Περιοχή σε Περιοχή καθώς και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, σχολικού έτους 2017-2018 και από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Συνημμένα αρχεία 🗎